Thẻ: Hiệp định Sơ bộ

Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946
11/03/2018 12:00:00 Thanh Tâm 0 851

Hiệp định sơ bộ cùng các hoạt động ngoại giao tiếp theo đã đem lại cho Việt Nam “hai điều lợi lớn: phá được mưu mô của bọn Tàu trắng, bọn phát xít và của bọn Việt gian, bảo toàn được thực lực; Dành lấy những giây phút nghỉ ngơi… để sửa soạn cuộc chiến đấu mới” tiến tới giành độc lập hoàn toàn.

s