Trước năm 938

Khởi nghĩa Bà Triệu
22/07/2017 08:50:03

Khởi nghĩa Bà Triệu là cuộc nổi dậy tiêu biểu, mạnh mẽ nhất, rộng lớn nhất và “là đỉnh cao của phong trào nhân dân thế kỷ II – III, nổ ra ngay trong thời kỳ mà bọn đô hộ có lực lượng hùng mạnh, đã củng cố được ách thống trị trên đất nước ta và đang đẩy mạnh dã tâm đồng hóa dân ta. Có thể nói,...

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
22/07/2017 08:50:36

Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng (Trưng Trắc và Trưng Nhị) nổ ra vào mùa xuân năm Canh Tý (năm 40 đầu Công nguyên) là cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại thế lực phong kiến phương Bắc.

Trận Bạch Đằng (938)
22/07/2017 08:51:02

Trận Bạch Đằng (938), là trận phục kích đường sông của quân Việt do Ngô Quyền chỉ huy diệt thuỷ quân Nam Hán (Trung Quốc), trong kháng chiến chống Nam Hán lần II (938).


s