Thẻ: tỉnh cao bằng

Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950
11/06/2019 12:00:00 Tuấn Linh 0 454

Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 nằm trên địa bàn huyện Thach An, tỉnh Cao Bằng, được phân bố trên địa bàn 3 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Thạch An bao gồm 04 cụm di tích: Cụm di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng trong chiến dịch Biên giới 1950 tại xã Đức Long; cụm di tích cứ điểm Đông Khê, thị trấn Đông Khê; cụm di tích Khau Luông, xã Đức Xuân và cụm di tích Cốc Xá - điểm cao 477, xã Trọng Con. Ngày 25/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2082/QĐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng Biên giới 1950 thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

s