Sách nghiên cứu

Cuốn sách “Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ năm 1960”
17/01/2018 12:00:00 Đức Thuận 0 1785

Nhằm dựng lại một cách hệ thống và toàn diện cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ trong năm 1960 với những điển hình cụ thể, được sự giúp đỡ của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam Thiếu tướng. TS Nguyễn Xuân Năng đã nghiên cứu và biên soạn công trình “Cuộc đồng khởi ở Nam Bộ và Cực Nam Trung Bộ năm 1960”.

Bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)”
31/08/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 2078

Trên cơ sở bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954” đã được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành vào các năm 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức biên soạn bộ “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954”. Bộ sách đã phản ánh một cách có hệ thống và tương đối toàn diện quá trình diễn biến của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, bước đầu nêu ra những quy luật của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, đồng thời làm rõ nhân tố thắng lợi và bài học lịch sử. Bộ sách gồm 7 tập:

Cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”
19/08/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 1145

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến và tay sai thống trị, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trưởng Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam, nhân dân ta từ thân phận người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng lãnh đạo trong toàn quốc “một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

Sách “Trận đánh ba mươi năm: Ký sự lịch sử”
17/08/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 1154

Cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc của quân và dân Việt Nam trải dài 30 năm tính từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, đã được phản ánh trung thực và khá đầy đủ trong cuốn sách “Trận đánh ba mươi năm”.

Cuốn sách “Nhật ký chiến trường” của Trung tướng Nguyễn Tiến Bình
06/05/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 977

Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2014) và 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2014), Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật đã xuất bản cuốn sách “Nhật ký chiến trường” của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình (1950-2013), nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng.

“Biên bản Chiến tranh 1-2-3-4.75” – một cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử của nhà văn Trần Mai Hạnh
04/05/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 613

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tái bản có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản Chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Cuốn sách “Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề”
19/04/2016 12:00:00 BTLSQSVN 0 493

Cuốn sách “Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề” của GS.NGND. Vũ Dương Ninh đã đi sâu nghiên cứu một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, về mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh và đối thủ.

s