Văn bản

Luật di sản văn hoá và văn bản hướng dẫn thi hành
13/09/2013 12:00:00 0 1883

1. Lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật di sản văn hoá.

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG.
13/09/2013 12:00:00 0 1117

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
13/09/2013 12:00:00 0 904

QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/2005/QĐ-TTG, NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẢO TÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Thông tư của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
13/09/2013 12:00:00 0 702

THÔNG TƯ SỐ 07/2004/TT-BVHTT, NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA

QUY CHẾ THĂM DÒ, KHAI QUẬT KHẢO CỔ
12/03/2013 12:00:00 0 386

Văn bản số : 86/2008/ QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành : 30/12/2008
Cơ quan ban hành : Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký : Hoàng Tuấn Anh

s