Tài liệu nghiên cứu

Sách "Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mọi người Việt Nam và bạn bè quốc tế" .
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 801

Tác giả: tập thể
NXB: Văn hoá thông tin
Khổ: 27cm
Trang: 454tr

Sách “10 vị Hoàng đế Việt Nam tiêu biểu”
17/12/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 488

Tác giả: Đặng Việt Thuỷ

NXB: Quân đội nhân dân

Năm: 2011

Khổ: 20,5cm

Trang: 342tr

Định nghĩa di sản thế giới
13/09/2013 12:00:00 0 548

Hội đồng Di sản Thế giới quyết định những di chỉ và di tích do các nước tham gia Công ước đề nghị để đưa vào Danh mục Di sản Thế giới. Sau vài năm thực hiện, dĩ nhiên là bản Danh mục chưa hoàn thành nhưng nó ngày càng dài hơn vì ủy ban Công ước đã công nhận nhiều trường hợp mới và vì nhiều quốc gia ký kết công ước hơn.

Luật di sản văn hoá và văn bản hướng dẫn thi hành
13/09/2013 12:00:00 0 1649

1. Lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật di sản văn hoá.

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG.
13/09/2013 12:00:00 0 670

QUY CHẾ KIỂM KÊ HIỆN VẬT BẢO TÀNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT, ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin)

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020
13/09/2013 12:00:00 0 651

QUYẾT ĐỊNH SỐ 156/2005/QĐ-TTG, NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ HỆ THỐNG BẢO TÀNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

Thông tư của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
13/09/2013 12:00:00 0 445

THÔNG TƯ SỐ 07/2004/TT-BVHTT, NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2004 CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DI VẬT, CỔ VẬT, BẢO VẬT QUỐC GIA

s