Cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”


19-08-2016
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến và tay sai thống trị, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trưởng Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước công nông ra đời ở Việt Nam, nhân dân ta từ thân phận người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành Đảng lãnh đạo trong toàn quốc “một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

 

 
 
 
Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2015), hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phối hợp với Viện Sử học – Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã xuất bản cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”.
 
Cuốn sách tập hợp trên 60 bài viết chia thành hai phần:
Phần thứ nhất: Vai trò và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phần thứ hai: Giá trị của cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.
 
Trên cơ sở phân tích vai trò và ý nghĩa lịch sử của cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9, các bài viết đã khẳng định tinh thần và ý chí quật cường cùng những bài học lớn từ Cách mạng tháng Tám tiếp tục soi đường, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo nên những biến đổi to lớn, sâu sắc trong đời sống xã hội, đưa đất nước vững bước tiến vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
 
 

Nguồn:  Thanh Tâm
19-08-2016
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s