Luật di sản văn hoá và văn bản hướng dẫn thi hành


13-09-2013
1. Lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật di sản văn hoá.
    2. Luật di sản văn hoá.

 

    3. Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hoá.

    4. Quyết định số 1760/2001/QĐ-BVHTT ngày 24-7-2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh đến năm 2020.

    5. Chỉ thị số 05/2002/CT-TTg ngày 18-02-2002 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ học.


    6. Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06-02-2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thông tin về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.


13-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s