Trao đổi nghiệp vụ

Quản lý rủi ro thảm họa cho Bảo tàng
29/03/2018 08:08:29 UNESCO 0 175

Tài liệu này có mục đích hướng dẫn cán bộ bảo tàng trong quy trình tuần hoàn trong nhận thức, lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp, thông tin liên lạc và các hành động nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với di sản văn hóa trong trường hợp khẩn cấp. Bảo vệ con người là ưu tiên cao nhất. Sau khi các...

BẢO VẬT QUỐC GIA
THƯ VIỆN Video
s