Sách nghiên cứu

Bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)”
22/07/2017 10:52:00

Trên cơ sở bộ sách “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954” đã được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành vào các năm 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức biên soạn bộ “Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 – 1954”. Bộ sách đã...

Cuốn sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 với sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển”
22/07/2017 10:52:41

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan chính quyền của bọn đế quốc, phong kiến và tay sai thống trị, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Ngày 2/9/1945, tại Quảng...

Sách “Trận đánh ba mươi năm: Ký sự lịch sử”
22/07/2017 10:53:04

Cuộc chiến tranh nhân dân giải phóng dân tộc của quân và dân Việt Nam trải dài 30 năm tính từ cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975, đã được phản ánh trung thực và khá đầy đủ trong cuốn sách “Trận đánh ba mươi năm”.

Cuốn sách “Nhật ký chiến trường” của Trung tướng Nguyễn Tiến Bình
22/07/2017 10:53:24

Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2014) và 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (1944-2014), Nxb Chính trị Quốc gia-Sự thật đã xuất bản cuốn sách “Nhật ký chiến trường” của Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Tiến Bình (1950-2013), nguyên Chính ủy Học viện Quốc phòng.

“Biên bản Chiến tranh 1-2-3-4.75” – một cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử của nhà văn...
22/07/2017 10:53:41

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia tái bản có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản Chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Cuốn sách “Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề”
22/07/2017 10:53:59

Cuốn sách “Cách mạng Việt Nam trên bàn cờ quốc tế - Lịch sử và vấn đề” của GS.NGND. Vũ Dương Ninh đã đi sâu nghiên cứu một số vấn đề về quan hệ đối ngoại của Việt Nam, về mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới, giữa cách mạng Việt Nam với các lực lượng bên ngoài, bao gồm cả đồng minh và đối thủ.

Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và...
22/07/2017 10:54:09

Hơn 80 năm được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, rèn luyện, lãnh đạo, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam đã có nhiều cống hiến xuất sắc vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thể hiện nổi bật phẩm chất của một thế hệ được...

s