Sách “Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946”


01-03-2018
Nhân kỷ niệm 72 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945  2/9/2017), nhằm vinh danh bảo vật quốc gia, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III – Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ xuất bản cuốn sách “Bảo vật quốc gia: Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946”.

Tập Sắc lệnh gồm 117 văn bản được ban hành trong quá trình hoạt động của Chính phủ Lâm thời từ ngày 30/8/1945-28/02/1946, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Chính phủ Lâm thời ký và có nhiều bút tích của thành viên Hội đồng Chính phủ. Các tài liệu được scan trên giấy ảnh, công bố dưới dạng toàn văn và phần phụ lục minh họa một số tài liệu, hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biên bản họp Hội đồng Chính phủ…


Sách “Bảo vật quốc gia: Tập sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946”.

Nội dung tập Sắc lệnh có giá trị đặc biệt liên quan đến sự kiện trọng đại của đất nước: gắn liền với thành quả của Cách mạng Tháng Tám và sự thành lập, hoạt động của Chính phủ Lâm thời giai đoạn 1945-1946; với quá trình xây dựng, củng cố chính quyền nhà nước, chuẩn bị, tổ chức cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dẫn đến sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên – Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946 cũng như đối với việc giả quyết các vấn đề đối nội, đối ngoại.

Ngày 22/1/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2496/QĐ-TTg công nhận Bảo vật Quốc gia đối với tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946.

Cuốn sách được biên soạn theo trình tự thời gian ra đời của các Sắc lệnh, đây là những tài liệu quý giá giúp bạn đọc tiếp cận được nhiều văn bản gốc lần đầu tiên được giới thiệu; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta tiếp nối truyền thống cha anh, phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Cuốn sách được lưu giữ tại kho thư viện của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời quý bạn đọc đến nghiên cứu và học tập./.


Nguồn: Vân Trang
01-03-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s