Phùng Hưng


11-02-2014
Phùng Hưng (761-802) là người phát động và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà Đường, xây dựng nền tự chủ đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Phùng Hưng, cuộc đấu tranh của nhân dân chống lại ách đô hộ của nhà Đường đã thắng lợi và giành được quyền tự chủ trong 7 năm.


Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc, hào trưởng đất Đường Lâm (nay là xã Đường Lâm, Ba Vì, Hà Nội). Thân sinh của Phùng Hưng là ông Phùng Hạp Khanh - một người tài giỏi, đức độ, từng tham gia khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, sau đó trở về quê làm ăn và trở nên giàu có. Phùng Hưng là một người có sức khoẻ và khí phách đặc biệt. Ông được sử sách ghi chép, nhân dân truyền tụng về mưu trí, sức khỏe và lòng dũng cảm chỉ dùng tay không “đánh trâu, quật hổ” ở đất Đường Lâm.

Vào thế kỷ thứ VIII, dân ta phải chịu cảnh cướp bóc, lao dịch vất vả, trăm bề cực khổ dưới sự thống trị của phong kiến phương Bắc. Phùng Hưng đã động viên nhân dân cùng nghĩa quân chung sức chống lại ách đô hộ nhà Đường. Được nhân dân sẵn lòng mến phục nên khi Phùng Hưng dựng cờ khởi nghĩa, lực lượng của nghĩa quân phát triển nhanh chóng. Ông rất quan tâm luyện rèn binh sĩ, xây dựng đội ngũ chỉ huy tài năng. Thời kỳ ban đầu, nghĩa quân do Phùng Hưng lãnh đạo nổi dậy làm chủ Đường Lâm rồi nghĩa quân tiến lên đánh chiếm được cả một miền rộng lớn quanh vùng thuộc Phong Châu, xây dựng căn cứ chống giặc. Phùng Hưng xưng là Đô Quân, chia quân đi trấn giữ những nơi hiểm yếu. Viên kinh lược sứ Cao Chính Bình chỉ huy quân đội nhà Đường đã nhiều lần dẫn quân đi đàn áp nhưng không phân thắng bại, tình hình diễn ra như vậy suốt 20 năm.

 

Dưới sự chỉ huy tài giỏi của Phùng Hưng, cùng việc trải qua nhiều cuộc chiến đấu, nghĩa quân càng trưởng thành. Khi lực lượng đã phát triển mạnh, mùa Hạ năm 791, Phùng Hưng quyết định tiến đánh thành Tống Bình, đầu não của quân đô hộ. Phùng Hưng chia quân làm năm đạo, đích thân ông thống lĩnh đạo quân chủ lực tiến công vây thành. Quân của Cao Chính Bình chỉ chống đỡ được 7 ngày thì thua trận, Cao Chính Bình ốm chết trong thành. Sau khi chiếm được thành Tống Bình, Phùng Hưng lên ngôi điều khiển việc nước được 7 năm thì mất. Con trai là Phùng An nối ngôi, dâng tôn hiệu cha là Bố Cái Đại Vương.

Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng khởi xướng và lãnh đạo thể hiện ý chí và tinh thần độc lập tự chủ của nhân dân ta thuở đó. Thắng lợi của cuộc đấu tranh chống ách đô hộ nhà Đường khẳng định tài năng quân sự của Phùng Hưng về phương thức tiến hành khởi nghĩa, nghệ thuật sử dụng lực lượng để đánh thắng quân thù. Phùng Hưng là một vị anh hùng dân tộc. Với lòng biết ơn công lao của ông, nhân dân ta đã lập đền thờ phụng ông ở nhiều nơi như ở Quảng Bá, Thịnh Quang, Triều Khúc, Đại Ứng, Phương Trung, Hoạch An …


Nguồn: Trường Giang
11-02-2014
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s