Trận đánh tiêu biểu

Trận Chi Lăng - Xương Giang (8/10 - 3/11/1427)
13/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 1078

Là trận quyết chiến chiến lược diệt quân Minh (Trung Quốc) trên địa bàn từ Chi Lăng đến Xương giang (113 km) do nghĩa quân Lam Sơn (Đại Việt) tiến hành, kết thúc cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1418 - 1427).

Trận Xương Giang (9/1427)
13/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 915

Là trận tiến công của nghĩa quân Lam Sơn diệt quân Minh (Trung Quốc) ở thành Xương Giang (nay thuộc Bắc Giang), trong giai đoạn phản công của khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1416 - 1427).

Trận Vạn Kiếp (tháng 2/1285)
13/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 988

Trận Vạn Kiếp (2/1285), là trận phòng ngự của quân Trần (Đại Việt) do Trần Quốc Tuấn chỉ huy chống quân Nguyên - Mông, trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần II (1285).


Trận Như Nguyệt (18/1 - 2/1077)
13/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 1319

Là trận quyết chiến chiến lược diệt quân Tống xâm lược trên phòng tuyến sông Cầu (Bắc Ninh) của quân dân Đại Việt do Lý Thường Kiệt chỉ huy, kết thúc cuộc kháng chiến chống Tống lần II (1075 - 1077).

Trận Ung Khâm Liêm (10/1075 - 3/1076)
13/09/2013 12:00:00 BTLSQSVN 0 986

Là trận tấn công của quân Đại Việt vào các căn cứ quân sự của nhà Tống (Trung Quốc) ở các châu Ung (Quảng Tây), Khâm, Liêm (Quảng Đông) và các đồn trại sát biên giới đông bắc Đại Việt, trong kháng chiến chống Tống lần II (1075 - 1077).

s