Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: Người Cộng sản kiên cường, nhà tổ chức tài năng của Đảng


14-02-2019
“Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Linh là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Đảng viên Cộng sản rất mực kiên cường, trung thành, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, một người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế”[1]

Đồng chí Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, sinh ngày 01/7/1915, trong một gia đình công chức quê xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Sớm giác ngộ cách mạng, năm 14 tuổi, đồng chí đã tham gia phong trào Học sinh Đoàn Hải Phòng do Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên lãnh đạo.

Năm 1930, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án tù chung thân và đày đi Côn Đảo. Năm 1936, đồng chí được thả tự do và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nhận nhiệm vụ hoạt động trong phong trào công nhân lao động Hải Phòng, Hà Nội. Tại đây, đồng chí đã xây dựng cơ sở Đảng, thành lập nhiều chi bộ và Thành ủy lâm thời Hải Phòng.

Năm 1939, đồng chí Nguyễn Văn Linh được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sài Gòn – Gia Định. Cuối năm đó, đồng chí được Đảng phân công tham gia lập lại Xứ ủy Trung Kỳ. Đầu năm 1941, đồng chí bị thực dân Pháp bắt tại Vinh, bị kết án 5 năm tù và tiếp tục bị đày ra Côn Đảo.

Năm 1945, Cách mạng tháng Tám thành công, đồng chí trở về hoạt động ở Nam Bộ. Năm 1960, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng, đồng chí được bầu và Ban Chấp hành Trung ương và chỉ định làm Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Với trách nhiệm là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, đồng chí đã chủ trì và cùng các đồng chí khác lãnh đạo phong trào cách mạng miền Nam vào thời điểm gay go nhất và cũng oanh liệt nhất, ghi lại những dấu ấn không phai mờ về cuộc Đồng Khởi và cuộc kháng chiến chống xâm lược.


Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh Tư liệu.

Bám trụ ở miền Nam, với sự lãnh đạo, tổ chức chỉ đạo thực tiễn đúng đắn và sáng tạo, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã góp phần đưa quyết tâm, đường lối của Đảng về cách mạng miền Nam thành hiện thực. Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Linh, ngày 30/4/1998 khẳng định: “Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc thuộc về toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh[2].

Đất nước thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Linh tiếp tục đảm nhận nhiều vị trí quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tháng 12/1986, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, đồng chí  được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương.

Bước vào giai đoạn đổi mới, trên cương vị Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên, thời kỳ đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội sâu sắc, công cuộc đổi mới phải vừa làm, vừa học, vừa tìm tòi và tiến hành trong một bối cảnh “hiểm nghèo”, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã cùng tập thể lãnh đạo nhạy bén, chủ động, sáng tạo, khôn khéo chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua những bước hiểm nghèo của thời kỳ xảy ra những biến động to lớn trên thế giới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và thu được những thành tựu rất quan trọng, thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống nhân dân.

Những thắng lợi đầu tiên trong công cuộc đổi mới đất nước giúp Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ sở thực tiễn để hoạch định “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta” được thông qua ở Đại hội VII (năm 1991) của Đảng. Đây là một cống hiến có ý nghĩa chiến lược mà đồng chí Nguyễn Văn Linh đã chỉ đạo thực hiện từ nhiệm kỳ Đại hội VI.

Trong lĩnh vực đối ngoại, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp to lớn vào việc mở rộng quan hệ đối ngoại và nâng cao vị thế của nước Việt Nam trên trường quốc tế, từng bước hiện thực hóa chính sách ngoại giao hòa bình, hữu nghị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Việt Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước”.

Là con người chiến lược nhưng cũng rất cụ thể, thiết thực, tỉ mỉ, lo toan những công việc hàng ngày của dân, của đất nước. Đồng chí đã viết loạt bài “Những việc cần làm ngay” với mục đích: “làm lành mạnh hàng ngũ Đảng và bộ máy Nhà nước và làm lành mạnh xã hội. Công việc này còn tiếp tục lâu dài trong nhiều năm. Lý do của việc đó là một Đảng cầm quyền dễ phạm sai lầm chủ nghĩa quan liêu, xa rời quần chúng[3]. Nhật Bản đã tập hợp tất cả những bài viết ký tên N.V.L. của đồng chí, in thành sách và giới thiệu với nhân dân Nhật Bản.

Gần 70 năm cống hiến cho Đảng và dân tộc, dù ở đâu với cương vị nào, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng đem hết sức lực, trí tuệ, cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã khẳng định: “Từ buổi đầu tiên tham gia cách mạng đến khi vĩnh biệt chúng ta, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người Đảng viên Cộng sản, một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hi sinh cao cả vì lý tưởng cao đẹp của Đảng. Đồng chí đã để lại cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, sống trung thực, thẳng thắn, chan hòa, gần gũi với mọi người, giản dị và cần kiệm, ghét thói phô trương hình thức. Chúng ta phải luôn ghi nhớ những bài học quý báu về lãnh đạo và chỉ đạo của đồng chí, giữ vững nguyên tắc trong quan điểm, đồng thời linh hoạt trong chính sách, luôn luôn gắn bó với thực tiễn đất nước, đồng cảm với đồng bào, chiến sĩ”[4].

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một nhà chỉ đạo thực tiễn tài năng, nhà hoạch định chiến lược vững vàng, sáng tạo. Đồng chí là một tấm gương sáng về đạo đức theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, về phương pháp tư duy, về học tập và trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng sôi nổi./.


[1] Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Linh, ngày 29/4/1998. Báo Nhân dân, số ra ngày 30/4/1998.

[2] Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Linh, ngày 29/4/1998. Báo Nhân dân, số ra ngày 30/4/1998.

[3] Nguyen Van Linh, Secretalin General du cc du PVC Repond. Editions en languesé brangereo, Hanoi 1989, Tr.51 – 52.

[4] Điếu văn của ban Chấp hành Trung ương Đảng tại lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Văn Linh, ngày 29/4/1998. Báo Nhân dân, số ra ngày 30/4/1998.


Nguồn: Thanh Tâm
14-02-2019
Các thẻ
Nguyễn Văn Linh
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
s