Thẻ: ra đời

Sự ra đời của Hải quân nhân dân Việt Nam
22/05/2019 12:00:00 Thanh Hằng – Bảo tàng Hải quân 0 1265

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 đã kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Trước yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 800 km bờ biển và hải đảo miền Bắc (từ Móng Cái đến vĩ tuyến 17), mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Bác Hồ đã sớm đặt ra vấn đề phải xây dựng một lực lượng Hải quân chính quy.

s