Những Sắc lệnh đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước


03-06-2018
Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước. Ngày 11/6/1948, Người đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ đây, phong trào thi đua yêu nước được thổi bùng mạnh mẽ trong cả nước. Nhưng để phong trào thi đua thu được nhiều kết quả, chủ trương của Đảng đã được thể chế hóa bằng các Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký.

Ngay từ những ngày đầu phát động phong trào thi đua yêu nước, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm tới việc tổ chức, nuôi dưỡng, đào tạo cán bộ của phong trào thi đua. Trong hơn hai tháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 3 sắc lệnh quy định về tổ chức thi đua ái quốc, bước đầu đặt nền móng cho phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong cả nước.

1. Sắc lệnh số 195/SL ngày 01/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương, các cấp và quy định thành phần của ban Vận động thi đua ái quốc các cấp[1]

Sắc lệnh số 195/SL ngày 01/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đánh trên nền giấy màu nâu, khổ 27cm x 17cm, cuối Sắc lệnh có chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góc trái có chữ viết tay “Sao lục gửi các bộ, các liên khu”.

Nội dung Sắc lệnh gồm 6 điều, bao gồm: việc thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương và các cấp, thành phần tham gia đã được ghi trong Điều 1 của Sắc lệnh: “Nay thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương. Ban này gồm có các đại biểu của Chính phủ, Quốc hội và các đoàn thể nhân dân” và Điều 2 Sắc lệnh còn nói rõ rằng: “Các đại biểu nói trên do Sắc lệnh chỉ định”.


Sắc lệnh số 195/SL ngày 01/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương, các cấp và quy định thành phần của ban Vận động thi đua ái quốc các cấp - Ảnh Trung tâm lưu giữ quốc gia III.

Điều 3 của Sắc lệnh quy định rõ hệ thống, quy mô của Ban Vận động thi đua ái quốc các cấp như sau: “Tại các Liên khu, tỉnh, huyện và xã đều đặt Ban Vận động thi đua ái quốc. Mỗi ban có từ 3 đến 5 người, trong đó có đại diện của Uỷ ban Kháng chiến Hành chính, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ. Tuy vậy, các Ban Vận động thi đua ái quốc cấp huyện và cấp xã, số người có thể ít hơn”.

Về cách thức lựa chọn đại biểu trong các ban từ Liên khu đến xã cũng được quy định rõ tại Điều 4 như sau: “Các đại biểu trong các ban từ Liên khu đến xã do Uỷ ban Kháng chiến hành chính quy định”.

Để định hướng hoạt động cho phong trào thi đua ái quốc đạt kết quả tốt, Điều 5 Sắc lệnh đã quy định rõ nhiệm vụ của Ban Vận động thi đua ái quốc các cấp: “Vận động, đôn đốc, thu thập và phổ biến kinh nghiệm về việc thi đua; Các Uỷ ban Kháng chiến Hành chính liên khu, tỉnh, huyện, xã đặt kế hoạch thi đua ái quốc cho địa phương mình. Nhưng có thể uỷ quyền cho Ban Vận động thi đua ái quốc cấp mình”.

2. Sắc lệnh số 196/SL ngày 01/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định nhân sự của Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương[2]

Cùng ngày ký Sắc lệnh số 195/SL, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 196/SL quyết định nhân sự của Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương gồm: Phan Anh, Nghiêm Xuân Yêm (thay mặt Chính phủ); Bồ Xuân Luật, Nguyễn Xiển (thay mặt Quốc hội); Tôn Đức Thắng, Dương Đức Hiền, Hoàng Quốc Việt, Đỗ Đức Dục (thay mặt các đoàn thể nhân dân).


Sắc lệnh số 196/SL ngày 01/6/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định nhân sự của Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương - Ảnh Trung tâm lưu giữ quốc gia III.

Bản Sắc lệnh được đánh trên nền giấy màu nâu, khổ 27cm x 17cm, cuối Sắc lệnh có chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góc trái có chữ viết tay: “Sao gửi các bộ KT, LĐ, CN, NV, các liên khu, các ô. Bô. X. luật, Nguyễn Xiển, Tôn Đức Thắng, Đương Đức Hiền, Hoàng Quốc Việt, Đỗ Đức Dục”.

3. Sắc lệnh số 207/SL ngày 20/8/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông Hoàng Đạo Thúy, nguyên Cục trưởng Cục Quân huấn vào Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương thay ông Nguyễn Xiển.[3]

Theo đề nghị cá nhân của đồng chí Nguyễn Xiển (do bận nhiều công việc của Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Bắc Bộ và các công việc khoa học khác nên không tham gia được), ngày 20/8/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 207-SL cử đồng chí Hoàng Đạo Thuý, nguyên Cục trưởng Cục Quân huấn vào Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương thay đồng chí Nguyễn Xiển. Bản Sắc lệnh được đánh trên nền giấy màu nâu, khổ 27cm x 17cm. Cuối Sắc lệnh có chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Sắc lệnh số 207/SL ngày 20/8/1948 của Chủ tịch Hồ Chí Minh cử đồng chí Hoàng Đạo Thúy, nguyên Cục trưởng Cục Quân huấn vào Ban Vận động thi đua ái quốc Trung ương thay đồng chí Nguyễn Xiển - Ảnh Trung tâm lưu giữ quốc gia III.

Trong cuốn nhật ký của đồng chí Hoàng Đạo Thúy có đoạn viết: “Năm 1948, tôi đang ở Cục Quân huấn. Bỗng có “Hỏa tốc” đến. Mở ra đọc, tôi vừa phấn khởi, lại vừa sững sờ. Thay đổi thế này ư? Thư rằng: “Gởi ông Hoàng Đạo Thúy. Lão đồng chí. Nay có một việc rất quan trọng, cần có một người có sáng kiến, nhiều kinh nghiệm, và tính xốc vác. Tức là việc Tổng bí thư cho Ban thi đua Trung ương. Tôi muốn nhờ đồng chí phụ trách việc ấy. Chắc đồng chí sẽ không từ chối. Vẫn biết bên quốc phòng và Tổng chỉ huy cũng cần đồng chí giúp, song nếu đồng chí bằng lòng, thì tôi sẽ tìm cách dàn xếp. Chào thân ái và quyết thắng! 6/48 Hồ Chí Minh”.

Trong buổi gặp mặt để nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng đồng chí Hoàng Đạo Thúy một chiếc quạt giấy cùng với lời căn dặn: “Chú dùng cái quạt này để quạt phong trào lớn mạnh lên”. Được sự tin tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Hoàng Đạo Thúy đã cùng các thành viên Ban vận động thi đua ái quốc các cấp tận tâm, tận lực làm tròn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với việc ký 03 Sắc lệnh đầu tiên quy định về thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng vững chắc cho phong trào thi đua yêu nước phát triển một cách rộng khắp, tạo ra một làn sóng mạnh mẽ, góp phần đưa hai cuộc kháng chiến của nhân dân ta đến thắng lợi cuối cùng./.


[1] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, ML2, hồ sơ 07, tờ 39

[2] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, ML2, hồ sơ 07, tờ 40

[3] Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, phông Phủ Thủ tướng, ML2, hồ sơ 07, tờ 61


Nguồn: Thanh Tâm
03-06-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s