Chủ tịch Hồ Chí Minh và phong trào “Thi đua ái quốc”


02-06-2018
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về “Thi đua ái quốc”. Quá trình lãnh đạo cách mạng cũng như lãnh đạo phong trào thi đua, Người đã để lại cho nhân dân ta tư tưởng vô cùng quý giá về phong trào thi đua ái quốc.

Để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 27/3/1948, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Ngày 11/6/1948, chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Thấm nhuần và vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định muốn tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, trước hết phải hiểu rõ mục đích, nội dung, cách thức, mức độ và ý nghĩa của thi đua. Vì vậy, với cách viết sâu sắc, súc tích, ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, mở đầu Lời kêu gọi, Người đã xác định mục đích Thi đua ái quốc là: “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm”. Đây là ba loại giặc nguy hiểm của cách mạng nước ta lúc đó, “Vì vậy, bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua: Làm cho mau - Làm cho tốt - Làm cho nhiều”.[1]

Để đạt được mục đích đó, Người cũng chỉ ra cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân và khích lệ được nhân dân tham gia vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc trên mọi lĩnh vực: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Thực hiện khẩu hiệu: Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến”.[2]


Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tới đông bào tham gia phong trào “Thi đua yêu nước” năm 1948 - Ảnh Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Từ mục đích của Lời kêu gọi, Người chỉ ra kết quả mà phong trào thi đua sẽ đạt được là: “Toàn dân sẽ đủ ăn đủ mặc; biết đọc biết viết; toàn bộ đội sẽ đầy đủ lương thực khí giới để giết giặc ngoại xâm, toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn” để đi tới thực hiện mục tiêu “Dân tộc độc lập, Dân quyền tự do, Dân sinh hạnh phúc”.[3]

Với cách viết ngắn gọn, súc tích, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên, cổ vũ, khích lệ toàn dân tham gia phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả: “Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc; Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn; Đồng bào công thương thi đua mở mang doanh nghiệp; Đồng bào công nông thi đua sản xuất; Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh; Nhân viên chính phủ thi đua tận tụy làm việc phụng sự nhân dân; Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng”.[4]

Tin tưởng tuyệt đối vào tinh thần quật cường, lực lượng vô tận và sức mạnh nội tại của lòng yêu nước, ý chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng vào sự phát triển, lớn mạnh của phong trào Thi đua ái quốc: “Phong trào Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớn nhân dân”, trở thành một phong trào to lớn, sôi nổi, mạnh mẽ, lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, mọi âm mưu của địch để đi tới thắng lợi cuối cùng.

Là người nhận thức hết sức sâu sắc động lực tinh thần của phong trào thi đua ái quốc là truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta”, Người đã khẳng định kết quả to lớn mà phong trào mang lại, đó là: “chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc[5].


Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong tại Đền Giếng ngày 19/9/1954 - Ảnh Tư liệu.

Kết thúc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngắn gọn:

Hỡi toàn thể đồng bào

Hỡi toàn thể chiến sĩ!

Tiến lên!

Chỉ với 12 từ ngắn gọn, cô đọng, Lời hiệu triệu của Người đã thôi thúc, động viên cả dân tộc Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, gái, trai, già, trẻ, ở trong nước hay ở nước ngoài, trên mọi lĩnh vực hoạt động hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, tạo nên một động lực mới, một khí thế mới, một sức mạnh mới của cách mạng Việt Nam.

Hàng loạt phong trào thi đua ái quốc đã diễn ra sôi nổi như: “Gió Đại phong”, “Cờ Duyên Hải”, “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Thanh niên tình nguyện”, “Ba nhất”… rất nhiều gương mặt tiêu biểu, Chiến sĩ thi đua ra đời từ chính những phong trào thiết thực đó.

Một cách khái quát nhất tư tưởng Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc” là thi đua yêu nước, lấy tinh thần yêu nước làm gốc, đoàn kết, động viên, khích lệ, tổ chức toàn dân, toàn quân ta phát huy tài năng, sáng kiến của mình vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện độc lập dân tộc, dân quyền tự do và dân sinh hạnh phúc.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của các phong trào Thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua thường xuyên, sôi nổi rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 04/3/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước.

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948 không những có giá trị, ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà nó vẫn còn nguyên giá trị và mang tính thời sự nóng hổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay./.


[1] Hồ Chí Minh, “Toàn tập”, tập 5, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 444

[2] Sđd, tr. 444

[3] Sđd, tr. 444

[4] Sđd, tr. 444

[5] Sđd, tr. 444


Nguồn: Thanh Tâm
02-06-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s