Bộ sách “Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam”


07-12-2018
Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam được hình thành và phát triển trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta suốt mấy nghìn năm lịch sử. Đó là những tư tưởng chủ đạo, định hướng tổ chức quân sự và hoạt động quân sự trong thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam là đặc trưng nổi bật của tư tưởng quân sự, lịch sử quân sự, văn hóa quân sự Việt Nam; là tài sản tinh thần vô cùng quý giá, di sản truyền thống quý báu và nổi bật của dân tộc Việt Nam.

Nhận thức được những giá trị, ý nghĩa của tính nhân văn trong tổ chức và hoạt động quân sự đối với sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự/ Bộ Quốc phòng biên soạn, xuất bản bộ sách “Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam”, gồm 6 tập do Thiếu tướng, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Bá Dương làm Tổng Chủ biên.


Bộ sách “Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam”. Ảnh BTLSQSVN.

Bộ sách được biên soạn theo phân kỳ tiến trình lịch sử Việt Nam, đi sâu nghiên cứu những tác động của điều kiện lịch sử đến hình thành và phát triển tư tưởng nhân văn quân sự, chỉ ra những nội dung cốt lõi trong tư tưởng nhân văn quân sự của ông cha ta, được kết tinh trong các hoạt động quản lý, điều hành đất nước, trong tổ chức và hoạt động quân sự, chống giặc ngoại xâm. Bộ sách thực sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết, đáp ứng yêu cầu khách quan trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Bộ sách gồm 6 tập:

Tập 1: Một số vấn đề cơ bản về tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam và định hướng phát triển trong thời kỳ mới.

Tập 2: Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ buổi đầu dựng nước đến năm 938.

Tập 3: Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 938 đến năm 1505.

Tập 4: Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1505 đến năm 1930.

Tập 5: Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1975.

Tập 6: Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2016.

Bộ sách “Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam” hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Kính mời quý bạn đọc trong và ngoài quân đội quan tâm đến nghiên cứu, học tập./.


Nguồn: Vân Trang
07-12-2018
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s