Sưu tập tranh cổ động


26-09-2013
Sưu tập tranh cổ động ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được phân theo 8 chủ đề:

Chủ đề 1: Dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 49 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Đảng ta đó trang sử vàng chói lọi, bốn mươi năm rạng rỡ bốn nghìn năm" - Hoạ sỹ Nguyễn Văn Tân, sáng tác 1970.

Chủ đề 2: Hoạt động chiến đấu của quân và dân cả nước, gồm 50 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Thừa thắng Đông Xuân xông lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" - Hoạ sỹ Huỳnh Văn Gấm, sáng tác 1967.

Chủ đề 3: Chiến thắng của quân và dân ta, thất bại của địch, gồm 27 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng" - Hoạ sỹ Phạm Hảo, sáng tác 1975; "Đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, nhân dân ta đã hoàn toàn tự do" - Hoạ sỹ Phạm Thanh Liêm, sáng tác 1973. 

Chủ đề 4: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm 65 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc" - Hoạ sỹ Phạm Lung; "Tất cả vì Trường Sa" - Hoạ sỹ Nguyễn Công Độ, sáng tác 1988.

Chủ đề 5: Hoạt động của quân, binh chủng, gồm 19 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Tiến lên cao trào toàn Binh chủng Công binh là dũng sĩ" - Hoạ sỹ Tường Huân, sáng tác 1974; "Tiến nhanh tiến mạnh vào khoa học kỹ thuật" - Hoạ sỹ Tô Vân, sáng tác 1973.

Chủ đề 6: Tuyên truyền địch vận, quan hệ quân dân, gồm 21 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Hưóng theo ngọn cờ đại nghĩa cùng nhân dân chống Mỹ, cứu nước" - Hoạ sỹ Lương Xuân Nhị, sáng tác1972.

Chủ đề 7: Tham gia xây dựng kinh tế, gồm 9 tranh. Các tranh tiêu biểu "Chiến đấu anh dũng, sản xuất gương mẫu" - Hoạ sỹ Trần Việt Sơn, sáng tác1973.  

Chủ đề 8: Quan hệ quốc tế, gồm 9 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Chuyến bay tập thể của các nhà du hành vũ trụ Việt và Liên Xô là thể hiện chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong hành động" -  Hoạ sĩ Đào Đức, sáng tác 1980.

 
"Đâu có giặc là ta cứ đi "Hoạ sỹ Văn Đa sáng tác năm 1964.   "Bác vẫn cùng cháu hành quân" - Hoạ sỹ Huy Oánh, Nguyễn Thụ, sáng tác năm 1970.
 
"Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã toàn thắng" Hoạ sỹ Nguyễn Bích, sáng tác năm 1954.
 
 
"Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước " - Hoạ sỹ Lương Xuân Hiệp, sáng tác năm 1970.
   
"Tiếp bước cha anh thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc" Hoạ sỹ Lê Hướng Quỳ sáng tác năm 1979.

Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục
GIỜ MỞ CỬA
Sáng: Từ 08h00 đến 11h30
Chiều: Từ 13h00 đến 16h30
Các ngày:
Thứ Ba, Tư, Năm, Bảy, Chủ nhật
(Thứ Hai và thứ Sáu đón đoàn trên 150 người)
 

 Thời gian và Giá vé
 Quy định tham quan
 Sơ đồ tham quan
 Đường đến Bảo tàng
 Tham quan Bảo tàng 3D

Sưu tập tranh cổ động


26-09-2013
Sưu tập tranh cổ động ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được phân theo 8 chủ đề:


Chủ đề 1: Dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm 49 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Đảng ta đó trang sử vàng chói lọi, bốn mươi năm rạng rỡ bốn nghìn năm" - Hoạ sỹ Nguyễn Văn Tân, sáng tác 1970.

Chủ đề 2: Hoạt động chiến đấu của quân và dân cả nước, gồm 50 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Thừa thắng Đông Xuân xông lên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" - Hoạ sỹ Huỳnh Văn Gấm, sáng tác 1967.

Chủ đề 3: Chiến thắng của quân và dân ta, thất bại của địch, gồm 27 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng" - Hoạ sỹ Phạm Hảo, sáng tác 1975; "Đất nước ta đã hoàn toàn độc lập, nhân dân ta đã hoàn toàn tự do" - Hoạ sỹ Phạm Thanh Liêm, sáng tác 1973. 

Chủ đề 4: Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm 65 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc" - Hoạ sỹ Phạm Lung; "Tất cả vì Trường Sa" - Hoạ sỹ Nguyễn Công Độ, sáng tác 1988.

Chủ đề 5: Hoạt động của quân, binh chủng, gồm 19 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Tiến lên cao trào toàn Binh chủng Công binh là dũng sĩ" - Hoạ sỹ Tường Huân, sáng tác 1974; "Tiến nhanh tiến mạnh vào khoa học kỹ thuật" - Hoạ sỹ Tô Vân, sáng tác 1973.

Chủ đề 6: Tuyên truyền địch vận, quan hệ quân dân, gồm 21 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Hưóng theo ngọn cờ đại nghĩa cùng nhân dân chống Mỹ, cứu nước" - Hoạ sỹ Lương Xuân Nhị, sáng tác1972.

Chủ đề 7: Tham gia xây dựng kinh tế, gồm 9 tranh. Các tranh tiêu biểu "Chiến đấu anh dũng, sản xuất gương mẫu" - Hoạ sỹ Trần Việt Sơn, sáng tác1973.  

Chủ đề 8: Quan hệ quốc tế, gồm 9 tranh. Các tranh tiêu biểu: "Chuyến bay tập thể của các nhà du hành vũ trụ Việt và Liên Xô là thể hiện chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong hành động" -  Hoạ sĩ Đào Đức, sáng tác 1980.

 
"Đâu có giặc là ta cứ đi "Hoạ sỹ Văn Đa sáng tác năm 1964.   "Bác vẫn cùng cháu hành quân" - Hoạ sỹ Huy Oánh, Nguyễn Thụ, sáng tác năm 1970.
 
"Chiến dịch Điện Biên Phủ vĩ đại đã toàn thắng" Hoạ sỹ Nguyễn Bích, sáng tác năm 1954.
 
 
"Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước " - Hoạ sỹ Lương Xuân Hiệp, sáng tác năm 1970.
   
"Tiếp bước cha anh thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc" Hoạ sỹ Lê Hướng Quỳ sáng tác năm 1979.

Nguồn: 
26-09-2013
Các bài viết gần đây
Các bài viết cùng chuyên mục

s